Jaarverslag 2021


Print hele
jaarverslag

1. Het Erfocentrum in 2021

Corona 2021 Breed publiek Erfocentrum Voorlichting Informatie Bestuur Team jaarverslag Vragen Doelgroepen

Voorwoord

author
Jacqueline Pot Directeur Erfocentrum

Net als in het vorige jaar hadden we in 2021 te maken met de coronapandemie.
Gelukkig hield ons meerjarenplan ons, ook in deze roerige tijden, op koers. Door vast
te houden aan onze missie, het geven van informatie over erfelijkheid en gezondheid,
zodat mensen daar geïnformeerde keuzes over kunnen maken, bleven we gericht op
dát wat belangrijk is.

Om die missie te laten slagen, is alleen het bieden van informatie niet voldoende.
Communicatie moet er ook aan bijdragen dat we de juiste mensen bereiken en dat zij
onze informatie kunnen gebruiken.
Het Erfocentrum richt zich met voorlichting over erfelijkheid op drie doelgroepen.
De eerste doelgroep is het brede publiek, waar ook patiënten en hun familie deel
van uitmaken. De tweede doelgroep zijn de professionals/zorgverleners en andere
instanties die in contact zijn met het brede publiek. Denk aan: patiëntenorganisaties,
huisartsen, gynaecologen/verloskundigen en klinisch genetici. En dan is er nog een
derde doelgroep: de (potentiële) samenwerkingspartners. In een samenwerkingsrelatie
is wederkerigheid een belangrijk begrip: we delen kennis en informatie, om elkaars
doelstellingen te versterken.

We kijken tevreden terug op 2021. Het lukte ons om een zo breed mogelijk publiek te
bereiken met toegankelijke informatie. Dit doen we via onze websites, door vragen te
beantwoorden via de Erfolijn en soms ook door met mensen in gesprek te gaan. Het
internet speelt een belangrijke rol bij het aanbieden van informatie. Met interviews
en beeldverhalen maken we de informatie aantrekkelijk en begrijpelijk. Verder
ontmoetten we dit jaar veel nieuwe mensen en wisselden we
kennis en informatie uit. Hoewel het dit jaar vooral contacten
waren via het beeldscherm, bracht dit toch nieuwe inzichten
en verdieping voor ons werk.

Amersfoort, mei 2021

Jacqueline Pot
Directeur Erfocentrum

 

 

Het team en het bestuur

In 2021 waren er wisselingen in het team én in het bestuur van het Erfocentrum.
In maart 2021 startte Mirjam Rinzema in de vacature van communicatieadviseur en was
het team compleet. Maar in de tweede helft van het jaar aanvaardde onze medisch
redacteur een functie buiten de organisatie en ontstond er opnieuw een vacature.
In maart 2022 begon Michelle Terwiel als medisch redacteur bij het Erfocentrum.

Het bestuur leidt het Erfocentrum en ondersteunt de directeur. Daarvoor komt het
bestuur jaarlijks vijf keer bij elkaar. In 2021 gebeurde dit vooral online. Tijdens de
vergaderingen werden ambities, communicatieplannen, financiën en de voortgang
van het werk besproken.

Na een lange staat van dienst zijn twee leden afgetreden als bestuurslid: drs.
Bas Kooi en prof. dr. Wendy van Zelst-Stams. We zijn hen dankbaar voor hun
jarenlange buitengewone inzet voor het Erfocentrum. Beiden blijven waardevolle
contactpersonen in het netwerk van het Erfocentrum.
Wendy van Zelst-Stams wordt opgevolgd door drs. Bernadette van Nesselrooij
(op voordracht van de VKGN).

In 2021 bestond het bestuur uit de volgende personen:

Prof. dr. Hugo Heymans Voorzitter Op uitnodiging van het bestuur
Drs. Guillaine de Blécourt Penningmeester Op voordracht van de NFU
Prof. dr. Martijn Breuning Adviserend bestuurslid Op uitnodiging van het bestuur (BIG-nummer: 59020277801)
Prof. mr. dr. Corrette Ploem Bestuurslid (vanaf 26 juni 2020) Op uitnodiging van het bestuur
Dr. Jurgen Seppen Bestuurslid Op voordracht van de Patiëntenfederatie Nederland
Dr. Anton de Wijer Bestuurslid (vanaf 10 december 2019) Op voordracht van de VSOP

Nóg een coronajaar

Helaas bleef corona een grote rol spelen in 2021. Dit had verschillende gevolgen voor
het werk van het Erfocentrum. Er was uitval door ziekte in het team, er werd veel
thuisgewerkt en de meeste vergaderingen en andere bijeenkomsten konden alleen
online gehouden worden. Dit gaf een andere dynamiek aan het werk, maar het kon
gelukkig wel doorgaan.
Ook inhoudelijk hield corona ons bezig. Er werden veel vragen gesteld via de Erfolijn
en we publiceerden daarom informatie over corona en vaccinaties op onze website.

2. Onze dienstverlening

LinkedIn www.erfelijkheid.nl Twitter Ziekteteksten hartziekte in de familie www.ikhebdat.nl PGT Erfolijn Vaccinaties Verzekeren en erfelijkheid Beeldverhalen

Wat doen we, vanuit welke missie?

In 2000 startte het Erfocentrum als zelfstandige voorlichtingsorganisatie. Tot die tijd
waren de publieksvoorlichting over erfelijkheid, waarvan de Erfolijn een onderdeel is,
beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging taken van de VSOP – de patiëntenkoepel
voor zeldzame en genetische aandoeningen. In 2000 werden deze taken gesplitst: De
voorlichting aan breed publiek werd de taak van het Erfocentrum; beleidsbeïnvloeding
en belangenbehartiging bleven bij de VSOP. De organisaties werken nog steeds nauw
samen.
In de bijna 25 jaar dat het Erfocentrum actief is, is er in de wereld van de genetica
veel veranderd. Er is veel onderzoek gedaan en er is steeds meer bekend over het
menselijk genoom. Maar wat hetzelfde is gebleven, is dat mensen die – zelf of in hun
familie – met een erfelijke aanleg of ziekte te maken krijgen, hierover vragen kunnen
hebben en behoefte hebben aan betrouwbare, actuele en duidelijke informatie. Op
die belangrijke behoefte speelt het Erfocentrum in. De missie van het Erfocentrum is
daarom: Mensen informeren over erfelijkheid in relatie tot gezondheid, zodat
zij daar geïnformeerde keuzes over kunnen maken.

Onze voorlichting

Het Erfocentrum informeert mensen over erfelijkheid in relatie tot gezondheid, zodat zij daar geïnformeerde keuzes over kunnen maken. Die voorlichting geven wij op verschillende manieren en via verschillende kanalen.
Als u op een pijl klikt, vindt u meer informatie.

Websites

Het Erfocentrum heeft verschillende websites.
Onze website www.erfelijkheid.nl had in 2021 3 miljoen bezoekers. Behalve ruim 600
teksten over erfelijke ziektes staat er op de website ook veel algemene informatie
over erfelijkheid. Ieder jaar zetten we nieuwe ziekteteksten online. In 2021 kwamen er
nieuwe teksten over 15 erfelijke ziektes. Bijna 150 teksten over erfelijke ziektes werden
geactualiseerd.

Op onze website www.ikhebdat.nl staat informatie speciaal geschreven voor kinderen.
Kinderen kunnen lezen wat het is om een erfelijke ziekte te hebben. De website werd
in 2021 38.000 keer bezocht.

Het Erfocentrum heeft verschillende andere websites, zoals:
www.expertisezoeker.nl: met informatie over de door VWS erkende expertisecentra.
www.huisartsengenetica.nl: met informatie over genetica voor huisartsen.
Deze website had in 2021 101.000 bezoekers.

Verder onderhoudt het Erfocentrum in opdracht van het NIPT-Consortium de
website www.meeroverNIPT.nl. Ook is het Erfocentrum betrokken bij de website
www.zwangerwijzer.nl, een vragenlijst om je goed te kunnen voorbereiden op een
zwangerschap. En beheert het Erfocentrum in opdracht van de VKGN de website,
www.artsengenetica.nl, met informatie voor specialisten over genetica.

Erfolijn

Er werden in 2021 2.061 vragen gesteld aan de Erfolijn, 278 meer dan het jaar ervoor.
De toename is voornamelijk toe te schrijven aan vragen over corona. Toen in Nederland
werd gestart met de vaccinaties tegen corona, kregen we veel vragen over erfelijke
of zeldzame ziektes en de (veiligheid van) de coronavaccins. Omdat er behoefte was
aan informatie over dit onderwerp, hebben we een tekst over vaccins tegen corona
ontwikkeld en op onze website geplaatst. (Zie ook Nieuwe informatie). Na het plaatsen
van deze tekst en het verbeteren van de vindbaarheid van de informatie van de
overheid en van patiëntenorganisaties over dit onderwerp, nam het aantal vragen over
corona wat af. In het eerste kwartaal kregen we hier nog 86 vragen over, in de rest van
het jaar nog 168. In totaal zijn er dus 254 corona-gerelateerde vragen gesteld.
Het aantal vragen over de NIPT bleef vrijwel stabiel: 265 in 2021 (het waren er 261 in
2020).

We kregen dit jaar ook vragen over 126 nieuwe ziektes of afwijkingen waarover in de
afgelopen zeven jaar niet eerder een vraag werd gesteld. De meeste vragen bij de Erfolijn
kwamen binnen via e-mail of via het vraagformulier op onze websites. Telefonische vragen
krijgen we steeds minder. Toch waren het er in 2021 nog 17 (in 2020 19). Terwijl we telefonisch
minder goed bereikbaar waren, omdat er veel werd thuisgewerkt.

Op vragen over deze erfelijke ziektes gaf de
Erfolijn antwoord:

Nieuwe informatie

• Corona, vaccinaties, erfelijke aandoeningen
Eind 2020 en begin 2021 werden er bij de Erfolijn veel vragen gesteld over corona(-
vaccins) en erfelijke of zeldzame ziekten. Veel mensen hadden moeite zelf een
antwoord op hun vragen te vinden in de veelheid van (overheids)informatie op
internet. En ook de huisarts kon hen vaak niet verder helpen. Om aan de behoefte
aan informatie tegemoet te komen, hebben we in een tekst op onze website de
meest-gestelde vragen beantwoord en worden mensen verwezen naar informatie
op andere betrouwbare websites. De pagina is in de loop van het jaar verschillende
keren aan de actualiteit aangepast.

• Beeldverhalen
In 2020 bracht het Erfocentrum een eerste beeldverhaal uit; een eenvoudig, kort
animatiefilmpje over erfelijke aanleg voor kanker in de familie. In onze beeldverhalen
wordt informatie zo gepresenteerd dat deze ook duidelijk is voor mensen die minder
goed in staat zijn om (Nederlandse) teksten te lezen. Het tweede beeldverhaal, over
hartziektes in de familie, verscheen in 2021. Om zeker te weten dat het filmpje goed
te begrijpen zou zijn, vroegen we via de Stichting ABC drie taalambassadeurs om het
filmpje te bekijken en er commentaar op te geven.

• Verzekeren
In september 2021 nam het Erfocentrum deel aan een expertsessie over erfelijkheid
en verzekeren, georganiseerd door het Verbond van Verzekeraars en de VKGN. Eén
van de conclusies was dat het beeld dat het afsluiten van een verzekering lastig of
onmogelijk is voor iemand met een genetische aanleg of aandoening (hardnekkig)
blijft bestaan. Daarom besloten Erfocentrum, VKGN en het Verbond van Verzekeraars
samen te werken aan de ontwikkeling van nieuw informatiemateriaal over
verzekeren en erfelijkheid. De bestaande brochure van het Erfocentrum werd na de
bekendmaking van de nieuwe bedragen van de vragengrenzen digitaal aangepast.
Over die nieuwe vragengrenzen plaatsten we een bericht op onze website.

• Vragenlijst Erfelijke aanleg kanker als hulpmiddel
Mensen die in aanmerking komen voor DNA-onderzoek voor een erfelijke
aandoening, kunnen te maken krijgen met (soms lastige) keuzes. We ontwikkelden
verschillende digitale vragenlijsten, die hen in dit proces kunnen ondersteunen. Door
de vragen te beantwoorden kunnen mensen dingen voor zichzelf op een rijtje krijgen
en er met iemand (partner, familielid, arts) over praten. In 2021 werkten we aan de
vragenlijst ‘Wel of geen DNA onderzoek erfelijke aanleg kanker’, in afstemming met
diverse experts. In de loop van 2022 komt dit hulpmiddel online beschikbaar.

• Vernieuwing van bestaande voorlichtingsteksten
In 2021 werden verschillende algemene voorlichtingsteksten op onze website
geactualiseerd:
In 2021 veranderde PGD (preimplantatie genetische diagnostiek) in PGT
(preimplantatie genetische test). Daarom pasten we op meerdere plekken op onze
website teksten aan. Ook inhoudelijk werd de tekst over dit onderwerp vernieuwd.
In 2021 veranderden de regels rondom het afbreken van een zwangerschap na 24
weken. Dit is in Nederland mogelijk als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan,
die getoetst worden door een beoordelingscommissie. Ook de teksten hierover
werden eind 2021 geactualiseerd.

Social media

Twitter
Eind december 2021 volgden 1.324 personen ons op Twitter.
We plaatsten dit jaar 77 eigen berichten en veel retweets.

LinkedIn
In 2021 sloot het Erfocentrum haar Facebookpagina af en startte met een
bedrijfspagina op LinkedIn. Facebook is minder passend voor de berichten die het
Erfocentrum deelt. Met deze LinkedIn pagina willen we in verbinding zijn en blijven
met ons professionele netwerk en hen op de hoogte houden van zaken die spelen
in ons vakgebied. De LinkedIn pagina ging op 25 april, Wereld DNA-dag, online.
Gedurende het jaar plaatsten we zo’n 200 berichten voor ook ongeveer 200 volgers.
Het aantal volgers groeit gestaag.

Reactie na onze beantwoording van een vraag via de Erfolijn:
Dank u wel voor uw uitgebreide antwoord. Ik zal beginnen bij de huisarts, dat lijkt me de beste weg. Ik weet nu welke vragen
ik kan stellen.

3. Projecten

Brochure DNA-thuistesten 13-weken echo www.dnadialoog.nl Trident DNA-dialoog Genetische zelftest Ministerie van VWS IMITAS NIPT-consortium Check de test

Wat waren belangrijke projecten in 2021?

Het Erfocentrum werkte in 2021 aan verschillende projecten. Vaak worden we hiertoe uitgenodigd en dragen wij bij op het gebied waar onze kennis en expertise zit. Welke projecten dat in 2021 onder andere waren, leest u als u op een pijl klikt.

 

 

Afronding DNA-dialoog

Het eindrapport ‘De resultaten van de DNA-dialoog – Zo denken Nederlanders over
het aanpassen van embryo DNA’ is op 25 januari 2021 gepresenteerd en aangeboden
aan de (demissionaire) minister van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Nog dezelfde dag ging het rapport met een begeleidende brief naar de Tweede Kamer. Daarna is er nog een consolidatierapport opgeleverd, getiteld
Vliegende start voor dialogen: Tips van de DNA-dialoog.’ Het rapport, de bijlagen en
het consolidatierapport zijn publiek toegankelijk via www.dnadialoog.nl.
Op verzoek van het ministerie van VWS is 8 juli 2021 een presentatie gegeven voor
VWS-medewerkers over de geleerde lessen uit de DNA-dialoog.

DNA-thuistesten

In 2021 werkten we aan een informatieve brochure over DNA-zelftesten in het
kader van het project Check de test. Dit project, geleid door de Hogeschool Leiden,
onderzoekt de waarde, betrouwbaarheid en informatievoorziening van genetische
zelftesten. Met voorlichtingsmateriaal voor consumenten en professionals willen we
bereiken dat de informatievoorziening verbetert. De concept-brochure is gereed. In
2022 wordt deze getest en wordt de informatie verder ontwikkeld.

Meer over NIPT.nl

Het Erfocentrum onderhoudt als partner van het NIPT-Consortium de website
www.meerovernipt.nl. Deze website is aanvullend aan www.pns.nl en www.niptbetalen.nl
en geeft informatie over de TRIDENT studies. De bloedafnamelocaties voor de NIPT
zijn er te vinden. En de vragen die binnenkomen via de site worden op verzoek van
het NIPT-Consortium door het Erfocentrum beantwoord. Er zijn in 2021 aanpassingen
gedaan aan de site: Vanaf 1 september 2021 kunnen zwangere vrouwen meedoen aan
de IMITAS-studie naar de 13-wekenecho. Dit onderzoek is voor hen gratis. In twee
nieuwe veel gestelde vragen leggen we de verschillen tussen NIPT en 13-wekenecho
uit. Vanaf 1 oktober is het niet meer mogelijk de combinatietest te doen. De
combinatietest werd steeds minder gedaan en daarom is besloten de test niet meer
aan zwangere vrouwen aan te bieden. Er zijn voorwaarden om mee te kunnen doen
aan de TRIDENT-studies. Per die datum vervielen ook een paar voorwaarden. Zwangere
vrouwen hoeven geen Burger Service Nummer en een Nederlandse zorgverzekering
meer te hebben. Maar een zwangere vrouw moet wel onder behandeling zijn van een
Nederlandse verloskundig zorgverlener.

Reactie na onze beantwoording van een vraag via de Erfolijn:
‘Erg bedankt voor je vriendelijke reactie. En ook voor de tips, waar ik misschien meer te weten kan komen.’

4. Onze samenwerking

Studenten Expertisezoeker.nl Samenwerking Werkgroep voorlichting genetica Onderwijs Middelbare scholen NKI-AvL VSOP NFU Klinisch genetische afdelingen Orphanet

Met wie we samenwerken

Vanuit onze eigen missie, visie en expertise werkt het Erfocentrum samen met verschillende organisaties en professionals. Kennis delen en van elkaar leren staat in die samenwerking centraal.

Als u op een pijl klikt, vindt u meer informatie.

Werkgroep voorlichting genetica

Jaarlijks dragen klinisch genetische afdelingen bij aan het werk van het Erfocentrum
(zowel financieel als inhoudelijk) om te kunnen voorzien in een informatiebehoefte
van een breed publiek, inclusief patiënten en professionals. De zorgprofessionals zijn
intermediair naar onze primaire doelgroep: veelal mensen die te maken hebben met
een erfelijke aandoening (zelf of in hun omgeving), zwangere vrouwen of mensen met
een kinderwens.
De werkgroep voorlichting genetica bestaat uit vertegenwoordigers van alle afdelingen
Klinische genetica en het NKI-AvL. Het Erfocentrum verzorgt het voorzitterschap en
het secretariaat van de werkgroep. In de werkgroep wordt van gedachten gewisseld
over doelen en inhoud van de projecten en/of voorlichtingsproducten. Zo werken we
samen aan voorlichting die voor alle, of in elk geval voor zoveel mogelijk, afdelingen
nuttig en bruikbaar is. Naast nieuwe producten zijn de implementatie, het gebruik
en verbeteringen van bestaande voorlichting onderwerpen die in de werkgroep
besproken worden.

In 2021 bespraken we onder andere:
• Informatie voor mensen die een familiebrief hebben ontvangen.
• Vragen waarmee mensen terecht kunnen bij het Erfocentrum.
• Ontwikkeling van eenvoudige beeldverhalen over diverse onderwerpen.
• Ontwikkeling digitale vragenlijst ‘Wel of geen DNA onderzoek erfelijke aanleg kanker.’
• Informatie over wie er op een afdeling klinische genetica werken en hoe een bezoek
aan zo’n afdeling in zijn werk gaat.

VSOP

De VSOP is een belangrijke samenwerkingspartner. Conform het convenant, dat
eind 2019 is ondertekend door de bestuursvoorzitters, hebben beide besturen één
gezamenlijk bestuurslid om op bestuurlijk niveau informatie uit te wisselen en
bespreken de beide directeuren activiteiten en projecten waarmee zij elkaar kunnen
versterken.

NFU en Orphanet Nederland

In overleg met de NFU en met Orphanet Nederland is de techniek van de website
Expertisezoeker.nl aangepast. De zoekfunctie is hierdoor veel beter geworden. Op
Expertisezoeker.nl kan gezocht worden in welke centra expertise is rondom een
bepaalde (zeldzame) aandoening. Het ministerie van VWS bepaalt welke centra als
expertisecentrum erkend worden. De verwachting was dat het ministerie van VWS eind
2021 de (her)benoeming van de Nederlandse expertisecentra bekend zou maken. Dit is
nog niet gebeurd. Waarschijnlijk gebeurt dit in de loop van 2022 alsnog.

Onderwijsinstellingen

In 2021 hebben we weer samengewerkt met diverse universiteiten en middelbare
scholen. Verschillende studenten van de TU Delft ontwikkelden in de vorm van een
stageopdracht ziekteteksten voor www.erfelijkheid.nl. Ook startten de leerlingen van
klas 4 VWO van het Da Vinci College in Leiden met een project over DNA nadat het
Erfocentrum hier een gastles gaf.

'De lange weg naar de diagnose van een #zeldzame ziekte in beeld @erfelijk_artsen @StKenZ twitter.com/eurordis/statu... pic.twitter.com/da9AzmxEmn'

twitter-logo

Twitter, @Erfocentrum 6 januari 2020

5. Onze expertise en onze ambities

Kern Expertise Duidelijk Neutraal Projecten Voorlichting Inclusief Zorgprofessional Patiënt en familie Ambities Genetica

Onze kernactiviteit is het geven van voorlichting. Genetica is een breed en
specialistisch onderwerp. Als mensen ontdekken dat zij een genetische aandoening
hebben of als iemand in de familie een erfelijke aandoening blijkt te hebben, heeft
dit veel impact. Zij hebben dan ook vaak veel vragen en grote behoefte aan duidelijke,
eerlijke en actuele informatie. Met onze voorlichting ondersteunen we patiënten, hun
familie en andere naasten in hun zoektocht naar informatie en het begrijpen van wat
de aandoening betekent. We geven antwoorden op hun vragen en die van de mensen
om hun heen, of verwijzen naar de plekken waar zij voor de juiste informatie terecht
kunnen.

In die voorlichtingstaak is ons belangrijkste uitgangspunt: wij adviseren niet, wij
informeren. Onze informatie is niet sturend, maar neutraal en onafhankelijk. En onze
informatie is duidelijk: iemand begrijpt wat er aan de hand is en welke keuzes hij of zij
heeft.

Onze informatie is zo inclusief mogelijk (denk bijvoorbeeld aan mensen met minder
gezondheidsvaardigheden, laag-geletterden, migranten).
We ondersteunen zorgprofessionals met informatie ten behoeve van hun contacten
met patiënten en verzorgen bijscholingen/deskundigheidsbevordering. We richten
ons hierbij op de zorgprofessionals die in contact zijn met patiënten en hun naasten
met een erfelijke aandoening, zoals klinisch genetici, specialisten, huisartsen,
verloskundigen.

We voeren samen met andere partijen (onderzoeks)projecten uit op ons vakgebied. De
ontwikkelingen in het genetisch onderzoek gaan snel, waardoor er potentieel nieuwe
mogelijkheden ontstaan op het gebied van diagnose en behandeling. We helpen graag
de kennis van klinische genetici en wetenschappers om te zetten in informatie voor
een breed publiek, inclusief patiënten en (collega-)zorgverleners.

Steeds meer mensen komen voor de keuze te staan om wel of geen DNA-onderzoek
te laten doen. Het wel of niet laten doen van dit onderzoek heeft gevolgen: voor het
individu, voor zijn of haar familie én voor de toekomst. Keuzes rond erfelijkheid en
gezondheid hebben grote invloed. Er zijn verschillende keuzes te maken. Mensen
hebben betrouwbare en onafhankelijke informatie nodig om over die keuzes na te
denken.

 

'Jesses genafwijking is zo zeldzaam, dat er niet eens een naam voor is’ - Sarah

6. Financiën

ANBI Subsidie Jaarrekening 2021 Resultaat Klinisch genetische afdelingen Projectkosten Bijdragen Huisvesting VWS Baten en lasten

Financiën

Dankzij de subsidie van het Ministerie van VWS, bijdragen vanuit de afdelingen Klinische genetica en vanuit  projecten, was het Erfocentrum ook in 2021 in staat ons werk te doen.

Wij danken iedereen die een bijdrage leverde en zien uit naar verdere samenwerking.

Balans

31-12-2021 31-12-2020
ACTIVA
Materiële vaste activa 6.608 10.911
Totaal vaste activa 6.608 10.911
Vlottende activa
– Vorderingen 31.180 51.504
– Liquide middelen 150.532 228.561
Totaal vlottende activa 181.712 280.065
Totaal activa 188.321 290.976
PASSIVA
Reserves 106.664 81.874
Schulden
– Kortlopende schulden en overlopende passiva 89.543 209.102
Totaal Passiva 196.207 290.976

Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten 2020

(in hele euro’s)

  Realisatie 2021 Begroot 2021 Realisatie 2020
BATEN      
Subsidie Ministerie van VWS 272.827 269.594 269.594
Bijdragen KGC’s 109.500 123.866 109.500
Projectsubsidies 100.957 132.494 332.337
Giften, donaties en dienstverlening 7.413 20.279 10.913
Totaal baten 490.697 546.233 722.344
LASTEN      
Personele kosten 325.515 320.000 326.400
Huisvestingskosten 31.488 30.338 30.338
Kantoorkosten 4.425 8.000 7.318
Bestuurskosten 0 0 342
Algemene kosten 30.223 40.000 40.116
Totaal personele en
materiële kosten
391.651 398.338 404.172
Kosten beheer websites 26.492 34.416 44.551
Directe projectkosten 47.764 132.015 260.865
Totaal lasten 465.907 564.769 709.588
       
Saldo van baten en lasten 24.790 -18.536 12.756

Algemene toelichting

Algemene toelichting

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de ‘Richtlijn organisaties zonder
winststreven’ die is uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving (Richtlijn 640).

Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva

De in de balans opgenomen activa en passiva zijn, voor zover niet anders wordt vermeld, tegen nominale waarde opgenomen.

Aantal werknemers

Bij het Erfocentrum waren in 2021 4 FTE in dienst. Eind 2021 was dit 3,3 FTE (in 2020
5 werknemers in dienst met een totaal dienstverband van 4,25 FTE)

Reserves

In dit rapport wordt er niet gesproken over Eigen Vermogen, omdat deze post slechts zal worden aangewend in overeenstemming met de doelstelling.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Bij de bepaling van het resultaat zijn, voor zover niet anders wordt vermeld, de aan het boekjaar toe te rekenen baten en lasten opgenomen.

Projectsubsidies worden verantwoord nadat besteding van de gelden heeft plaatsgevonden. De projectkosten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

De controleverklaring

Versluis Accountancy B.V. heeft voor het Erfocentrum de Accountantsverklaring opgesteld. Versluis Accountancy is in het bezit van een AFM-vergunning voor wettelijke controles. De Controleverklaring kunt u bij ons opvragen, door een e-mail te sturen naar info@erfocentrum.nl, o.v.v. ‘opvragen controleverklaring’.

ANBI-verklaring

Het Erfocentrum is in het bezit van een ANBI-verklaring uitgegeven door de belastingdienst. Het Erfocentrum verzekert financiers hiermee dat de organisatie voldoet aan de diverse criteria die worden gesteld aan algemeen nut beogende organisaties.

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening 2021 is door de directie en het bestuur vastgesteld en goedgekeurd op 13 april 2022.

'Ik moest een keuze maken, mét mijn kinderen' - Jitty