Algemene toelichting

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de ‘Richtlijn organisaties zonder
winststreven’ die is uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving (Richtlijn 640).

Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva

De in de balans opgenomen activa en passiva zijn, voor zover niet anders wordt vermeld, tegen nominale waarde opgenomen.

Aantal werknemers

Bij het Erfocentrum waren in 2021 4 FTE in dienst. Eind 2021 was dit 3,3 FTE (in 2020
5 werknemers in dienst met een totaal dienstverband van 4,25 FTE)

Reserves

In dit rapport wordt er niet gesproken over Eigen Vermogen, omdat deze post slechts zal worden aangewend in overeenstemming met de doelstelling.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Bij de bepaling van het resultaat zijn, voor zover niet anders wordt vermeld, de aan het boekjaar toe te rekenen baten en lasten opgenomen.

Projectsubsidies worden verantwoord nadat besteding van de gelden heeft plaatsgevonden. De projectkosten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

De controleverklaring

Versluis Accountancy B.V. heeft voor het Erfocentrum de Accountantsverklaring opgesteld. Versluis Accountancy is in het bezit van een AFM-vergunning voor wettelijke controles. De Controleverklaring kunt u bij ons opvragen, door een e-mail te sturen naar info@erfocentrum.nl, o.v.v. ‘opvragen controleverklaring’.

ANBI-verklaring

Het Erfocentrum is in het bezit van een ANBI-verklaring uitgegeven door de belastingdienst. Het Erfocentrum verzekert financiers hiermee dat de organisatie voldoet aan de diverse criteria die worden gesteld aan algemeen nut beogende organisaties.

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening 2021 is door de directie en het bestuur vastgesteld en goedgekeurd op 13 april 2022.