31-12-2021 31-12-2020
ACTIVA
Materiële vaste activa 6.608 10.911
Totaal vaste activa 6.608 10.911
Vlottende activa
– Vorderingen 31.180 51.504
– Liquide middelen 150.532 228.561
Totaal vlottende activa 181.712 280.065
Totaal activa 188.321 290.976
PASSIVA
Reserves 106.664 81.874
Schulden
– Kortlopende schulden en overlopende passiva 89.543 209.102
Totaal Passiva 196.207 290.976