Verwerking resultaat 2019

Het resultaat over 2019 is € 40.952,- negatief. Dit bedrag zal ten lasten worden gebracht van de continuïteitsreserve.

  Realisatie 2019 Begroot 2019 Realisatie 2018
BATEN      
Subsidie Ministerie van VWS 264.337 259.000 259.457
Bijdragen KGC’s 109.500 110.000 122.625
Projectsubsidies 576.982 562.309 309.221
Giften, donaties en dienstverlening 0 0 0
Totaal baten 950.819 931.309 691.303
LASTEN      
Personele kosten 418.842 454.000 500.194
Huisvestingskosten 30.203 28.000 27.009
Kantoorkosten 21.416 24.000 16.051
Bestuurskosten 342 1.000 0
Algemene kosten 50.384 36.000 38.074
Totaal personele en
materiële kosten
521.187 543.000 581.328
Kosten beheer websites 19.777 20.000 11.863
Directe projectkosten 450.807 365.828 85.433
Totaal lasten 991.771 928.828 678.624
       
Exploitatieresultaat -40.952 2.481 12.679